Referat fra generalforsamling

Amatørsymfonikerne

Tirsdag d. 28.september 2010, Blindeinstituttet, Hellerup

 

Folmer Teilmann blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 

Dagsorden:

1.      Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år

2.      Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

3.      Meddelelse fra bestyrelsen om dennes valg af ét bestyrelsesmedlem for den kommende periode

4.      Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen

5.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

6.      Valg af revisorer

7.      Fastsættelse af kontingent

8.      Valg af ét medlem til optagelsesudvalget

9.    Behandling af bestyrelsens forslag til nye vedtægter

10.   Eventuelt

 

Ad 1 Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år

Formand Erling Steffensen fremlagde bestyrelsens årsberetning 2010. Den fulde beretning foreligger i særskilt notat.

Blandt begivenhederne kan nævnes: Efterårets turné i Tyskland med koncerter i Esbjerg, Erlangen, Erfurt og Jena. Vinterens koncerter med juletræstænding i DI, symfonikoncerter i Blindeinstituttet og Johanneskirken samt nytårskoncert i Hvidovre. Forårets koncerter i Kildevældskirken og Brønden og endelig sommerens koncerter i Konservatoriets sal og Gjethuset.

Blindeinstituttet vil som bekendt have et beløb for rengøring og leje, og det nødvendiggør kontingentforhøjelse. Det er evt. muligt at flytte prøverne til Rudersdal, og der blev foretaget en vejledende afstemning angående dette. Det store flertal kan godt acceptere, hvis prøverne på sigt bliver flyttet til Rudersdal. Bestyrelsen arbejder videre med denne mulighed.

Formanden sluttede med at takke de mange fra orkesteret, der på forskellig vis har ydet en stor indsats.

Beretningen blev godkendt.  

 

Ad 2 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Kasserer Dina Gelfer-Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab.

58 har betalt kontingent.

Der er et overskud på godt 500,- kr. så vores formue er stort set uændret – vi skal passe på ikke at spise af den!

Vores konto i Eik bank er nu 0,- kr. da indestående lige er overført til DDB.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 3 Meddelelse fra bestyrelsen om dennes valg af ét bestyrelsesmedlem for den kommende periode

Verner Rasmussen er valgt til den kommende periode.

 

Ad 4 Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen

Birgit Primdahl, Richard Hytholm og Søren Nielsen genopstillede og blev valgt.                                                                      

Flemming Olsen opstillede og blev valgt.

 

Ad 5 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Vores kasserer Dina Gelfer-Jørgensen har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen og blev valgt.

Den nye bestyrelse supplerer sig med yderligere en suppleant i løbet af året.

 

Ad 6 Valg af revisorer

Christian Blangstrup Jørgensen og Leif Ekberg blev genvalgt.

 

Ad 7 Fastsættelse af kontingent

På grund af betaling for rengøring og leje til Blindeinstituttet foreslog kassereren at kontingentet blev sat op med 300,- til ialt1500,-/år. For studerende dog med 150,- til 750,-/år.

Man skal være opmærksom på at denne forhøjelse ikke giver fuld dækning for betalingen til Blindeinstituttet. Bestyrelsen søger midler fra fonde/kommunen. 

Kontingentet blev godkendt.    

 

Ad 8 Valg af ét medlem til optagelsesudvalget

Udelades da udvalget ikke har været anvendt i flere år.

 

Ad 9 Behandling af bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Folmer gennemgik ændringerne. Det er primært en modernisering af vedtægterne. De afspejler nu vores praksis. Bl.a. kan nævnes at optagelsesudvalget er nedlagt, da det ikke længere anvendes.

Der var ikke nok medlemmer tilstede til at vedtage nye vedtægter. Desuden var de nye vedtægter ikke trykt og udleveret til generalforsamlingen. Det blev derfor besluttet at Karl Gustav Meldal udsender de nye vedtægter via mail, og en kort ekstraordinær generalforsamling afholdes ved orkesterprøven d.2. oktober med henblik på vedtagelse af de nye vedtægter.   

 

Ad 10 Eventuelt

Lise Bache overrakte ”orkesterkrus” til Erling Steffensen som tak for hans kæmpe indsats som formand for orkesteret. Dina Gelfer-Jørgensen takkede ligeledes Erling for 2 års intensiv knokling som orkesterformand. Mange nye ting er sket i denne periode bl.a. Kranertprojektet.

 

 

Referent, Birgit Primdahl d. 28.9.2010