Referat fra generalforsamling

Amatørsymfonikerne

Tirsdag d. 20.september 2011, Dronninggårdskolen, Holte 

 

Folmer Teilmann blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 

Dagsorden:

 

  1. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

Udsendt med indkaldelsen (se evt. på hjemmesiden)

  1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse

Uddeles på mødet.

  1. Meddelelse fra bestyrelsen om dennes valg af to bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode.

Richard Hytholm og Flemming Olsen er valgt.

  1. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Resten af bestyrelsen opstiller fortsat, men har i år været foruden ét medlem, da det har været umuligt at få nogen til at stille op. Jeg vil derfor bede jer alle om at granske, spørge og/eller foreslå eventuelle kandidater og da endelig senest en uge før (d.13.sept.) generalforsamlingen at meddele - gerne som mail – de forslag som måtte komme op til

richardhytholm@gmail.com

  1. Valg af revisorer

Der skal vælges to revisorer. Christian B. Jørgensen og Leif Ekberg er i øjeblikket vores revisorer og vil gerne fortsætte.

  1. Fastlæggelse af årskontingent. Bestyrelsen forslår at kontingentet fortsat skal være 1500 kr. årligt. For studerende dog kun 750 kr.

7. Evt.

 

Ad 1 Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

Udsendt med indkaldelsen (se evt. på hjemmesiden)

Formanden startede med at takke de mange fra orkesteret, der i det forløbne år på forskellig vis har ydet en stor indsats, hvorefter han kort gennemgik den udsendte beretning.

Herefter blev der åbnet op for spørgsmål og kommentarer.

Programudvalgets rolle blev debatteret – det består af: Allan Rasmussen (violin), Susanne Helweg-Larsen (cello), Kjeld Neiiendam (fagot), Poul Jeppesen (horn) og Søren Nielsen (tuba). Der blev lagt vægt på styrket samarbejde bestyrelse – programudvalg.

Det årlige antal koncerter blev diskuteret, nogle mente der var for mange, de fleste var tilfredse.

Repertoire: Flere medlemmer mente der var lige lovlig mange forskellige og for orkesteret ukendte stykker på programmet i løbet af året til vores niveau. Hellere lidt færre og flere kendte så vi kunne holde et højere musikalsk niveau. 

Antallet af blæserpladser blev diskuteret, herunder muligheden for at optage ekstra medlemmer i de forskellige blæsergrupper og så spille på rotationsbasis – som fløjterne gør det i dag. Det var O.K., de enkelte blæsergrupper kunne selv organisere sig.     

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

 

Ad 2 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse

Uddeles på mødet.

Kasserer Dina Gelfer-Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab.

Der er et overskud på godt 16.000,- kr.

Pt. anvender vi vores konto i DDB og har fortsat en tom konto i Eik bank. Kassereren forespurgte om sidstnævnte skulle lukkes og dette blev besluttet.

Regnskabet blev godkendt.

 

 

Ad 3 Meddelelse fra bestyrelsen om dennes valg af to bestyrelsesmedlem for den kommende periode

Richard Hytholm og Flemming Olsen er valgt.

 

 

Ad 4 Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Resten af bestyrelsen opstiller fortsat, men har i år været foruden ét medlem, da det har været umuligt at få nogen til at stille op. Jeg vil derfor bede jer alle om at granske, spørge og/eller foreslå eventuelle kandidater og da endelig senest en uge før( d.13.sept.) generalforsamlingen at meddele - gerne som mail – de forslag som måtte komme op til richardhytholm@gmail.com

Der var ikke fremkommet forslag til nye kandidater inden generalforsamlingen.

Dina Gelfer-Jørgensen, Verner Rasmussen, Søren Nielsen og Birgit Primdahl genopstillede og blev valgt.  

Et bestyrelsesmedlem mere blev efterlyst, især en blæser. Mads Østergaard (obo) blev foreslået, accepterede og blev valgt.                                 

                                    

Ad 5 Valg af revisorer

Der skal vælges to revisorer. Christian B. Jørgensen og Leif Ekberg er i øjeblikket vores revisorer og vil gerne fortsætte.

Christian Blangstrup Jørgensen og Leif Ekberg blev genvalgt.

 

Ad 6 Fastsættelse af årskontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat skal være 1500 kr. årligt. For studerende dog kun 750 kr.

Det blev diskuteret om kontingentet kunne sættes ned, man kunne spare på noder, assistenter m.m. Følgende forslag endte med at komme til afstemning: Årskontingent: 1500 kr., 750 kr. for messing (som nu), 300 kr. for studerende.  Forslaget blev vedtaget.

  

 

Ad 7 Eventuelt

Orkesterets vandrekunstværk (krus), som tildeles for en ekstraordinær indsats, blev herefter givet videre af Erling Steffensen til Flemming Olsen for hans kæmpeindsats i det forløbne år med at sætte strøg i alle noder.

 

Generalforsamlingen blev hævet.

 

 

 

Referent, Birgit Primdahl d. 20.9.2011