Generalforsamling i Amatørsymfonikerne tirsdag d. 2. oktober 2012 – referat

 

Først et glas ved de to 50-års-jubilarer, Birgit Primdahl og Anne Fabricius.

Dirigent: Niels Halse, referent: Mads Østergaard.

Niels Halse konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og hermed åbent:

 

  1. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

            Udsendt med indkaldelsen ( se evt. på hjemmesiden)

 

a1) Richard startede med at takke følgende personer; repertoire-udvalget,  Karl-Gustaf for sit arbejde som node-arkivar, Niels Hemmeth for at skrive programnoter, Steffen for at finde slagtøj (instrumenter), Lise og Katrine for at lave plakater, Flemming for at lave strøg, Søren Nielsen for at lave oversigter over vores projekter, Dina for sit virke som kasserer og indkøb af blomster, Verner for godt arbejde i bestyrelsen og Birgit for at finde og organisere ekstra slagtøjsspillere.

 

En gennemgang af årsberetningen blev sprunget over, da den kan læses online. Richard fortsatte med bestyrelsens holdning til fremtiden i orkesteret; Der bliver arbejdet på en ekstra koncert til marts-projektet, der skal være mere fokus på høring i orkesteret og i repertoire-udvalget før fastlæggelse af program. Desuden forklarede Richard årsagen til vores mange samarbejdsprojekter, idet projekter som ”Skabelsen” og BAS2012 giver rent overskud. Ellers kan det være svært at få det hele til at løbe rundt.

 

Dernæst blev et nyt initiativ nævnt, kaldet ”solistprojekter”, hvor orkestermedlemmer kan få mulighed for at spille solokoncerter med orkesteret i forskellige konstruktioner. Der blev foreslået en weekend, måske efter sidste koncert, eller i vinterferien. Desuden kan vi bruge orkesterets ressourcer som solister (udgiftsfrit) samt give medlemmer mulighed for at være solist på et igangværende projekt før den ”betalte” solist kommer på (fx Hartmann's cellokoncert i foråret).

Erik Jakobsen har også henvendt sig med forslag om at bruge orkesteret som ”prøveorkester” i en dirigentskole, orkesteret var positivt stemt. Dette arbejdes der videre med i DAM-regi.

 

Solist-projektet bliver med Mads som tovholder og kaldes ”Solistudvalget”, og bliver evalueret ved næste generalforsamling.

 

I den sammenhæng blev et festudvalg foreslået og det blev besluttet ikke at nedsætte et festudvalg, men snarere aftale noget fra gang til gang. Et forslag til et arrangement er fællesspisning efter en koncert – Pia vil undersøge mulighederne i Birkerød d. 30/10.

 

Kjeld Neiindam trækker sig af orkesteret og programudvalget.

Niels Hemmeth blev valgt som nyt medlem af programudvalget.

 

Dernæst kom der kommentarer til programudvalget: Mindre ambitiøse projekter (mhp. nuværende projekt, Schostakovich og Szymanowski) og mere genbrug

Der blev flere steder udtrykt ønske om mindre ambitiøse projekter og desuden spurgt ind til hvordan programmet udarbejdes og Søren forklarede – der henvises til dokumentet ”Udarbejdelse af program”.

 

En anden kommentar var rettet mod orkesterrejsen i efterårsferien, hvor programmet var blevet ændret i sidste øjeblik og der var næsten intet at lave for den messing der havde mulighed for at tage med (de fleste messing var på kursus).

Richard forklarede forløbet op til orkesterrejsen – lektien må være: hvem kan tage med – betale 500/pers før rejsen bestilles i depositum.

Richard opfordrede desuden til at komme med respons til ham personligt, både negativt og positivt.

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse

Uddeles på mødet.

 

a2) Dina gennemgik det reviderede regnskab; på indkomst-siden har vi haft lidt færre honorarer, men flere fonds- og entreindtægter, mens udgiftssiden har indeholdt større udgifter til dirigenter, instruktører og så er diverse-posten blevet stor, grundet underskuddet fra rejsen. Bestyrelsen besluttede at lade orkestrets generelle drift dække underskuddet på rejsen,

 

De tre 1kr-poster vi har haft på nodestativer osv. er blevet afskrevet. Desuden forsøges orkesterets bratsch vurderet og solgt.

 

Det blev forslået, at bratschen skulle udbydes i orkesteret først, og siden hen i en instrumenthandel, da den ikke har været i brug de sidste 20 år.

Det nye sæt pauker skal desuden vurderes på ny.

 

  1. Meddelelse fra bestyrelsen om dennes valg af to bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode.

Richard Hytholm og Flemming Olsen er valgt.

 

  1. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Birgit Primdahl ønsker at udtræde af bestyrelsen, mens resten af bestyrelsen opstiller fortsat. Vi har i år været foruden ét medlem, da det har været umuligt at få nogen til at stille op. I bestyrelsen mangler vi således to personer Jeg beder jer alle om at granske, spørge og/eller foreslå eventuelle kandidater og da endelig senest en uge før( d.25.sept.) generalforsamlingen at meddele - gerne som mail – de forslag, som måtte komme op, til

richardhytholm@gmail.com

 

a4) Birgit trådte, som beskrevet i dagsordenen, tilbage og resten stiller op igen. Katrine Ø stillede op som kandidat og blev valgt sammen med resten af bestyrelsen. Der bliver snart indkaldt til konstituerende møde.

 

  1. Valg af revisorer

Der skal vælges to revisorer. Christian B. Jørgensen og Leif Ekberg er i øjeblikket vores revisorer og vil gerne fortsætte.

 

a5) De to revisorer blev enstemmigt genvalgt.

 

  1. Fastlæggelse af årskontingent. Bestyrelsen forslår at kontingentet fortsat årligt skal være 1500 kr.(750 kr. for messing). For studerende dog kun 300 kr.

 

a6) Det blev bestemt, at holde kontingentet på dets nuværende niveau, og betales inden d. 1. december.

 

Der blev stillet spørgsmålet om, hvorvidt det var muligt at få nedsat kontingentet hvis man var arbejdsløs og det spørgsmål vil blive behandlet i bestyrelsen. Det gælder som hovedregel, at man kan sende en ansøgning til bestyrelsen hvis man har behov for at få nedsat kontingent.

 

7.      Evt.

 

A7a) Orkesterets trofæ blev videregivet til Richard for godt formandskab.

A7b) Der blev stillet forslag om at spille musik af Johan Halversen, hvilket giver mulighed for at søge om støtte hos en fond i hans navn.

A7c) Valg af dirigent? Forslag til kommende dirigenter blev drøftet.

A7d) Kjeld Neiindam har været med fra orkesterets start – det blev forslået at sende ham en hilsen.

Bestyrelsen venter på svar fra Kjeld om hans helbred, men der var bred enighed om, at det er en god ide at kåre Kjeld og Leif (som også har været med lige så længe) som æresmedlemmer (dvs. med gratis adgang til vores koncerter)

 

Mødet blev hævet kl. 22.25.