Dokumenter

Vedtægter for Foreningen Amatørsymfonikerne

Hent Vedtægter

Gruppeformændenes opgaver / optagelse af nye medlemmer

Bestyrelsen udpeger en formand for hver af grupperne: 1.violiner, 2. violiner, bratscher, celloer, basser, træblæsere, horn, messingblæsere og slagtøj. Gruppeformanden rådfører sig efter behov med bestyrelsen. Gruppeformanden kan aftale hjælp fra andre i gruppen og sørger, hvis han/hun er fraværende, for en stedfortræder. Listen over gruppeformænd fremgår af den til enhver tid gældende prøveplan.

Gruppeformændene har følgende opgaver:

 • I samarbejde med projektleder for det aktuelle projekt koordinere, at der i gruppen er den nødvendige besætning til programmet.
 • For strygergrupperne udpege koncertmester, idet der tages hensyn til medlemmernes kvalifikationer og interesse for opgaven.
  • Koncertmesteren for 1. violin har det overordnede ansvar for strøgsætning. Opgaven kan f.eks. løses i samarbejde med dirigenten og de øvrige koncertmestre. Af hensyn til indscanning af strøg er det vigtigt, at koncertmestre udpeges i god tid inden et nyt projekt og gøres opmærksom på opgaven.
 • Udarbejde pultplan (strygere) /fordele stemmer (blæsere). Der tilstræbes en vis rotation, herunder rotation mellem 1. og 2. violin. I denne forbindelse bør der tages hensyn til evt. planlagt fravær under prøveforløbet og medlemmernes kvalifikationer, ligesom særlige ønsker fra medlemmerne kan indgå. ”Bentes skema” kan bruges til at skaffe sig overblik over planlagt fravær.
 • Sørge for uddeling af noder
 • Modtage afbud fra gruppens medlemmer og efter behov revidere opstillingen til den aktuelle prøve
 • Sikre at gruppen hjælper med at bære slagtøj, stole mv. de gange, dette er gruppens opgave, jf. prøveplanen. Der kan især være brug for at hjælpe til med at bære slagtøj både før og efter en koncert.
 • Notere sig fremmøde og evt. problemer i gruppen. Afklare og afhjælpe problemer. Er det aktuelt at bede et medlem forlade orkestret, involveres bestyrelsen.
 • Ajourføre medlemsliste for gruppen og holde kassereren orienteret.
 • Vedrørende nye medlemmer:
  • Modtage henvendelser om mulige nye medlemmer (bestyrelsen orienteres) og vurdere, om der er plads i orkestret mv.
  • Er der plads, aftales det videre forløb med vedkommende. Den hjemmesideansvarlige orienteres, så han kan sende indmeldelsesblanket og velkomstmail. I velkomstmailen står, at den første periode vil være en prøveperiode, hvorefter der tages stilling til medlemskab samt, at der er kontingentfrihed i denne periode. Den udfyldte indmeldelsesblanket tilbagesendes til den hjemmesideansvarlige, som videresender den til kassereren.
  • Hjælpe nye medlemmer til rette og sikre, at der bydes velkommen ved 1. prøve, sædvanligvis af orkestrets formand.
  • Efter en prøveperiode (typisk ét projekt) vurdere, om det potentielle medlem kan optages i orkestret

06.05-2018 AKF